TĘCZOWA PRZYSTAŃ

-mieszkania wspomagane drogą do samodzielności i włączenia społecznego

Projekt ,,TĘCZOWA PRZYSTAŃ – mieszkania wspomagane drogą do samodzielności i włączenia społecznego’’ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dofinansowanie z UE:
2 993 974, 50 zł

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. – 30 kwietnia 2022 r.

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu lubelskiego nowych
miejsc usług społecznych w formie mieszkań wspomaganych dla
30 Uczestników/-czek Projektu (20K,10M)
w okresie od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2022 r.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  • utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych dla 30 osób niesamodzielnych z terenu powiatu lubelskiego
  • świadczenie usługi wsparcia pracownika socjalnego
  • organizacja wyjazdów treningowych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących w mieszkaniach wspomaganych

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  • niezbędne prace przystosowawcze tj. zakup sprzętu/wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć ruchowych/gimnastyki
  • bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy ,,Bezpieczny Ogród’’
  • realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania os. niesamodzielnej
  • bieżący monitoring usług świadczonych w ramach Dziennego Domu Pomocy ,,Bezpieczny Ogród’’ oraz usług opiekuńczych