ZAWSZE AKTYWNI!

Projekt ,,ZAWSZE AKTYWNI!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:
Zwiększona dostępność do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu lubelskiego poprzez utrzymanie 30 miejsc w dziennym domu pomocy w Niedrzwicy Kościelnej,
zapewnienie im usług opiekuńczych oraz terapii, wsparcie 14 os.niesamodzielnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i wsparcie 2 osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie usług asystenckich przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) zamieszkałych w Gminie Niedrzwica Duża do 31 sierpnia 2023.

Wartość projektu: 3 055 904,20 zł
Dofinansowanie z UE: 2 444723,35 zł

Termin realizacji projektu:  od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2023 r.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

W ramach projektu realizowane będą zadania:

– bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy ,,Bezpieczny Ogród’’

– realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania os. niesamodzielnej

– realizacja usług asystenckich 

– bieżący monitoring usług świadczonych w ramach Dziennego Domu Pomocy ,,Bezpieczny Ogród’’
oraz usług opiekuńczych i asystenckich

Biuro Projektu:

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu
ul. Tatarakowa 4, 24-220 Niedrzwica Kościelna
tel. 609-949-607
e-mail: fundacjaecwb@wp.pl

Rekrutacja do projektu jest otwarta.
Nabór jest ciągły

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy złożyć
w Biurze Projektu lub w OPS w Niedrzwicy Dużej formularz rekrutacyjny wraz  z niezbędnymi załącznikami. 

Wzory dokumentów zamieszczone są w zakładce ZAŁĄCZNIKI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel 609-949-607.

KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W PROJEKCIE

posiadanie statusu osoby niesamodzielnej (m.in. ocena pod względem zapotrzebowania na opiekę, ocena stanu zdrowia) – weryfikowane przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego,

KRYTERIA DODATKOWE PUNKTOWANE

 • osoby starsze w wieku 60 lat i więcej –
  (1 pkt)
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014– 2020,
  (1 pkt)
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  (1 pkt)
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  (1 pkt)
 • osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  (1 pkt) 
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego, osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,
  (1 pkt)
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020
  (1 pkt)