Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekun osoby niesamodzielnej
w mieszkaniach wspomaganych

w ramach projektu pt. ,,TĘCZOWA PRZYSTAŃ- mieszkania wspomagane drogą do samodzielności i włączenia społecznego’’
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – opiekun osoby niesamodzielnej w mieszkaniach wspomaganych.

WYMAGANIA:

– posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej lub

– posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowych, wolontariackich lub osobistych wynikających z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbycie min. 80-godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi.

WYMAGANIA DODATKOWE:

– empatia,

– komunikatywność,

– samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

– zaangażowanie,

asertywność,

– doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

– odporność na sytuacje stresowe,

– rzetelność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:


1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się),

2) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianę bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji),

3) pielęgnacje zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,

4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie i utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną).

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

– praca w mieszkaniach wspomaganych znajdujących się w budynku przy ul. Tatarakowa 4, w Niedrzwicy Kościelnej, 24-220 Niedrzwica Kościelna,

– umowa o pracę, etat.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV,

– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019 r. w Biurze Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Biznesu z siedzibą przy ul. Tatarakowa 4, 24-220 Niedrzwica Kościelna.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609-949-607.

Marzena Malesa

Prezes Fundacji

Recommend
Share
Tagged in