Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekun mieszkań wspomaganych
w ramach projektu pt. ,,TĘCZOWA PRZYSTAŃ- mieszkania wspomagane drogą do samodzielności i włączenia społecznego’’
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – opiekun mieszkań wspomaganych.

WYMAGANIA:

– posiadanie wykształcenie: pedagogiczne lub psychologiczne lub pracownik socjalny lub terapeuta środowiskowy lub zajęciowy lub pielęgniarka lub asystent osoby niepełnosprawnej oraz posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (zajęcia, terapie, warsztaty, opieka) np. w opiece nad rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym i odbyła minimum 80 godzinne szkolenie z zakresu opiekun osób starszych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

– empatia,

– komunikatywność,

– samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

– zaangażowanie,

– asertywność,

– doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

– odporność na sytuacje stresowe,

– rzetelność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

– koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim  zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców,

– bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy zaprzestania zażywania leków,

– współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielaniepomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych,uczestnictwo i koordynacja usług świadczonych w mieszkaniu

– współpraca z rodzinami mieszkańców,
– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

– praca w biurze Fundacji oraz mieszkaniach wspomaganych znajdujących się w budynku przy ul. Tatarakowa 4, w Niedrzwicy Kościelnej, 24-220 Niedrzwica Kościelna,

– umowa o pracę, etat.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV,

– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019 r. w Biurze Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Biznesu z siedzibą przy ul. Tatarakowa 4, 24-220 Niedrzwica Kościelna.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609-949-607.

Marzena Malesa

Prezes Fundacji

Recommend
Share
Tagged in