Image module

Świadczymy usługi opiekuńcze

Prowadzimy zajęcia ruchowe

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne

O NAS 

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu powstała w 2004 r. Siedziba Fundacji znajduję się ok 20 km od Lublina, w miejscowości Niedrzwica Kościelna, przy ul. Tatarakowej 4.

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wzrost jakości życia osób niesamodzielnych, zniwelowanie barier społecznych oraz stworzenie warunków do godnego życia osobom niesamodzielnym oraz ich rodzinom.

W ramach działalności statutowej Fundacja świadczy usługi:
– opiekuńcze (usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy ,,Bezpieczny Ogród’’ oraz usługi świadczone w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych),
– terapeutyczne (ćwiczenia usprawniające pamięć, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, terapia walidacyjna, socjoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, koloroterapia)
– rehabilitacyjne (zajęcia ruchowe)

Zajęcia odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej, w pracowniach terapeutycznych, pokojach dziennego pobytu.

Ponadto, Fundacja prowadzi mieszkania wspomagane, których celem jest podtrzymywanie u osób niesamodzielnych w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

PROJEKTY UNIJNE

Unia Europejska postawiła sobie za cel walkę z wykluczeniem społecznym. Duże wsparcie kierowane jest właśnie na walkę z tym zjawiskiem i na pomoc
w znalezieniu zatrudnienia osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu wychodząc na przeciw zjawisku jakim jest wykluczenie społeczne kieruje swoje działania na usługi aktywnej integracji m.in. społeczne, zawodowe, edukacyjne i zdrowotne.

Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z porad socjoterapeuty, psychologa, trenera, opiekuna, a także pracownika socjalnego. Dodatkowo, będą mogli wziąć udział w warsztatach rozwoju osobistego, zajęciach indywidualnych oraz grupowych, warsztatach kompetencji, a także treningu umiejętności społecznych.

PROJEKT UNIJNY

„ZAWSZE AKTYWNI”

Wsparcie osób wykluczonych społecznie
lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

PROJEKT UNIJNY

TĘCZOWA PRZYSTAŃ

Mieszkania wspomagane drogą do samodzielności
i włączenia społecznego

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

PROJEKT UNIJNY

BY GODNIE ŻYĆ

Wsparcie osób niesamodzielnych z terenu
powiatu lubelskiego

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Napisz do nas

*

*

*